Adam
Sheth/Seth
Anwas/Enosh
Qinan/Kenan
Mahlail/Mahalel
Yuar/Boaz
Family Tree of the Holy Prophet (PBUH)
&
The Four Caliphs
Yarid/Jared
Idris/Enoch
Matulsalkh
Lamik/Lamech
Nuh/Noah
Yafid/Japhed
Sam/Shem
Arfakhshad
Shalikh/Shelah
Abir/Eber
Falikh/Phaleg
Rau/Reu
Saru/Serug
Nahur/Nahor
Azar/Terah
Ibrahim/Abraham
Ismail
Haidir
Aram
Adwa
Wazzi
Nahith
Family Tree of the Holy Prophet (PBUH)
Zarih
Sami
Muksar
Aiham
Afnad
Aisar
Deshan
Aid
Aravi
Yalhan
Yahzin
Yathrabi
Sanbir
Hamdan
Ad-Da
Ubaid
Abqar
Aid
Makhi
Nahish
Jahim
Tabikh
Yadlaf
Bildas
Haza
Nashid
Awwam
Obai
Qamwal
Buz
Aws
Salaman
Humaisi
Add
Adnan
Maad
Nizar
Mudar
Elias
Mudrikah
Khuzaiman
Kinana
An-Nadar
Malik
Fahr
Ghalib
Loi
Kaab
Murra
Kilab
Qusai
Abd Munaf
Hashim
Abdul-Mutalib
Abdullah
Fehr bin Malik
Ghalib
Loi
Kaab
Murra
Kilab
Qussay
Abd Munaf
Hashim
Abdul Mutalib
Abdullah
Muhammad
Muhammad
Abu Talib
Ali
Abd Shams
Ummayah
Abu al-As
Affan
Usman
Zahra
Abdul Munaf
Wahab
Aminah
Taym
Saed
Kaab
Amro
Amer
Aby Kuhafa
Abu Bakr
Uday
Qurt
Razah
Abdullah
Riyah
Abdul Uzah
Nufayl
Khattab
Umar
Amro
Ishaq/Isaac
Ish/Esau
Yaqub/Jacob
Benyamin/Benjamin
Abumata
Matta
Yunus
Levi
Yahudza/Juda
Yusuf/Joseph
Kohath
Imran/Amram
Bares/Pharez
Hasrun/Esrom
Raum/Aram
Ummanizab
Yauksaun/Naasson
Salmun
Uwaid/Obaid
Yessi/Jesse
Daud/David
Sulaiman/Solomon
Musa/Moses
Harun/Aaron
Izar/Eleazar
Fahnaz/Phinehas
Yasin
Ilyas